Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej it.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-01

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • Strony serwisu posiadają nierozróżnialne tytuły.
 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu nie posiadają nagłówka H1.
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
  • Strony serwisu mogą zawierać błędne użycie znaczników nagłówków.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Serwis nie posiada nagłówka przed obszarem paginacji w dziale komunikaty
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie it.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jacek Dziemianko. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Jacek.Dziemianko@adm.uw.edu.pl, telefon (22) 55 20 457. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek D. CIUW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Kierownik/dyrektor administracyjny Anna Kwaśniewska-Twardziak
Telefon 55 22 24 024 lub 602 254 901
Email anna.kwasniewska-twardziak@adm.uw.edu.pl
Wejście do budynku Przed wejściem do budynku są dwa stopnie. Jest podjazd - metalowa pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dzwonek przy pochylni na wysokości 110 cm. Drzwi o szerokości 94 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła (w sumie szer. 188 cm).
Korytarze i przejścia Wewnątrz w przedsionku 5 stopni oraz winda - platforma dla niepełnosprawnych. Kolejny dzwonek przy platformie na wys. 120 cm. Obsługa platformy przez przeszkoloną osobę z portierni. Platforma wymiary podstawy 72x72 cm, co przy dużych wózkach stanowi problem (z trudem się mieszczą). Dalej na parterze korytarze płaskie bez progów. Dostęp do dziekanatu WPiA. Toaleta dla niepełnosprawnych. Winda na pozostałe piętra. Szerokość drzwi w windzie 87 cm. Wewnątrz jest komunikacja z portiernią. Na III piętrze są sale WDIiB. Szerokość drzwi do sal 90 cm, klamki na wys 110 cm, toaleta dla niepełnosprawnych.
Procedury Pomoc przy obsłudze platformy dla osób niepełnosprawnych. W portierni znajduje się klucz do uruchomienia platformy. Portiernia czynna całodobowo.
Dodatkowa pomoc Kontakt z portiernią.
Łazienki, toalety, szatnie Szatnia znajduje się w portierni na poziomie parteru. Dwie toalety dla niepełnosprawnych: na parterze i na III piętrze.
Dodatkowe dostosowania Brak podpisów brajlowskich na budynku i przy salach. Brak informacji głosowej w windzie. Brak pętli indukcyjnych w salach.
Dojazd i miejsca parkingowe Komunikacja miejska: metro do stacji Nowy Świat Uniwersytet, autobusy przystanek Uniwersytet na Krakowskim Przedmieściu, korzystanie z miejsc parkingowych na terenie Uniwersytetu po wcześniejszym uzyskaniu przepustki wjazdowej.
Prawo wstępu z psem asystującym Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
Tłumacz PJM Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.