USOS


Uniwersytecki System Obsługi Studiów jest systemem informatycznym służącym do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej. Z USOS współpracuje szereg serwisów internetowych dla studentów i pracowników UW. Są to między innymi:

Pełna lista serwisów internetowych współpracujących z USOS wraz z ich szerszym opisem dostępna jest w Podręczniku USOS-owicza w serwisie USOSownia.

Formularze które należy wypełnić w celu uzyskania dostępu do USOS/SAP/HMS dostępne są na stronie http://formularze.adm.uw.edu.pl/

Business Intelligence na Uniwersytecie Warszawskim

Usługa analityki biznesowej (ang. Business Intelligence w skrócie BI) na Uniwersytecie Warszawskim tworzy platformę pozyskiwania wiedzy z dostępnych w działających na uczelni systemów informatycznych (system zarządzania tokiem studiów, system kadrowo-finansowy itp.). Dane z różnych źródeł są przekazywane do centralnego repozytorium danych – hurtowni danych, a następnie na ich podstawie możliwe jest wykonywanie analiz i tworzenie

więcej

Lista dyskusyjna dla pełnomocników ds. USOS

Na każdym wydziale (lub w mniejszych jednostkach dydaktycznych) istnieje stanowisko pełnomocnika do spraw wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Do obowiązków pełnomocników należy między innymi: udostępnianie pracownikom i studentom jednostki dokumentacji użytkowania USOS-a, pełnienie w jednostce roli konsultanta z zakresu obsługi spraw studiów w USOS-ie, pośredniczenie w kontaktach między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu w zakresie wspólnych

więcej

System Rezerwacji Sal

System Rezerwacji Sal (SRS) to stowarzyszony z USOS serwis internetowy służący do rezerwowania sal w skali całego Uniwersytetu, co pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem uczelnianych pomieszczeń dydaktycznych. Do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć: możliwość rezerwowania sal, mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal, możliwość eksportowania poszczególnych planów zajęć do formatu PDF. Jak korzystać z serwisu:

więcej

Planista

Planista 3 to działająca w systemie Microsoft Windows aplikacja wspomagająca układanie planu zajęć w jednostkach dydaktycznych uczelni. Program dostępny jest dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Korzystanie z niego jest dobrowolne i nieodpłatne. Planista 3 pracuje w ciągłym połączeniu z bazą danych USOS. Tym samym Wszelkie operacje przeprowadzone w programie znajdują swoje odzwierciedlenie w USOS. Aplikacja umożliwia

więcej