Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim

Abstrakt: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią w zakresie kadr i płac, finansów i majątku trwałego oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej uczelni

Produkty: Zintegrowany model zarządzania uczelnią, system informatyczny wspierający zintegrowane zarządzanie uczelnią, szkolenia kadry w zakresie zarządzania uczelnią

Link do strony: sap.uw.edu.pl

Budżet: 10.000.000 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) oraz środki własne UW