Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych

Abstrakt: Projekt „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” ma na celu wytworzenie innowacyjnej infrastruktury do digitalizacji i udostępniania zasobów dóbr kultury posiadanych przez Uniwersytet Warszawski oraz samą digitalizację posiadanych dóbr kultury.

Produkty: Produktem będzie kompleksowa infrastruktura umożliwiająca opracowanie, skanowanie, przetwarzanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej. Dobra kultury w wersji cyfrowej będą dostępne publicznie dla każdego odbiorcy.

Link do strony: digit.uw.edu.pl

Budżet: 13 000 000 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury oraz środki własne UW