Sprzęt komputerowy

Zakupy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z 16 czerwca 2014 r. w sprawie zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane z późniejszymi zmianami w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze unijnej (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Procesy zakupowe realizowane są w dwojaki sposób:

Sprzęt komputerowy wg indywidualnej specyfikacji

DSI współpracuje z DZP w procesie zbierania zapotrzebowań z jednostek uniwersyteckich. Istotne jest dołączenie do wniosku specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu, przygotowanej samodzielnie lub z pomocą informatyka w jednostce (zgodnej z rekomendacjami MSWiA dot. Zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego). Wnioski przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca. Procedura przetargowa trwa około 4-5 miesięcy.

Sukcesywna zakupy standardowego sprzętu komputerowego

Sukcesywne dostawy mają na celu usprawnienie zakupów realizowanych w ramach umowy, a przy okazji ujednolicić sprzęt używany w uczelni. Standardy oferowanego sprzętu obowiązują administrację centralną UW, ale inne jednostki mogą korzystać z tej formy zakupu. Zamówienia na sprzęt komputerowy, są wykonywane w ramach umowy, zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w procedurze unijnej. Wartość zamówienia oszacowana jest na podstawie dotychczasowych zakupów sprzętu komputerowego oraz aktualnej oferty rynkowej.

Zakupy dotyczą kilku wybranych modeli komputerów oraz urządzeń drukujących spełniających wymagania dla typowej pracy biurowej. Konsultantem technicznym w tym zakresie jest DSI, ustala on rodzaj standardowego sprzętu komputerowego wykorzystywanego w administracji UW.

Realizacja zapotrzebowania trwa około miesiąca.

Stacjonarny sprzęt komputerowy objęty jest zerową stawką VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., art. 83 ust.1 pkt 26)

UWAGA

DSI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.).